Integritetspolicy

För oss på Beauty By Reale är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?
Beauty By Reale samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:
Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
Personnummer – personnummer eller samlingsnummer.
Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, frikortsnummer etc.

Information vi samlar in om dig
Livsstil- och segmenteringsinformation – intressen, beteenden samt kundprofil för att vi kontinuerligt skall kunna utveckla vårt sortiment och vår kommersiella affär för att bättre möta våra kunders behov samt kunna kommunicera, för dig, relevant information.
Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
Geografisk information – exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.

Vad gör vi med din information?
Dina personuppgifter kommer att används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster samt behandlas för att:
Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
Administrera ditt användarkonto.
Lämna rabatter förmåner och erbjudanden.
Ge dig en mer personligt anpassad upplevelse.
Marknadsföra våra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden
Bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar och affärsutvecklingsinitiativ. Genom cookies sparas dina webbinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.

Beauty By Reale behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning).
Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
Genomföra och deltaga i tävlingar och event.
Spara påbörjad orderläggning/kundkorg.
Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter.

Beauty By Reale kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunicera med dig
Beauty By Reale kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du är befintlig kund kan vi komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt din profil. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig via en länk i utskicket eller skicka e-post till: [email protected]

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din kommunikation med?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Exempel på dessa kan vara leverantörer /underleverantörer för digital marknadsföring, webbhotell, mfl. I de fall vi lämnar ut uppgifter eller att dessa underleverantörer har tillgång till uppgifterna finns ett biträdesavtal för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagar och värnar om din integritet.

Nyhetsbrev
Om du väljer att få nyhetsbrev från oss kommer det att skickas till din e-post löpande. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig via en knapp som finns längst ner på varje nyhetsbrev. Väljer du att gå med i vår kundklubb godkänner du även att få nyhetsbrev via e-post.

Säkerhet
Beauty By Reale strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Beauty By Reale eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer att göra med dina personuppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Beauty By Reale vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.
– Dina rättigheter.
– Rätt att få tillgång till din data.
– Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

– om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
– behandlingen är olaglig
– vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke.
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Beauty By Reale.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

– om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig
– om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
– om du har samtyckt till behandling

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Beauty By Reale, Göteborg.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att skicka e-post till: [email protected]

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Beauty By Reale behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar
Beauty By Reale förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.